De miserietaks verlaagd naar 1%

Wat is de miserietaks?

Het verdelingsrecht, ook wel de miserietaks, is van groot belang in het beëindigen van een relatie of huwelijk met een overname door één van beide partijen van een onroerend goed.

Bij de overname doet één van beiden afstand van zijn aandeel in het onroerend goed. Deze afstand/ overname gebeurt bij een notariële akte.
Door deze afstand/overname zal men niet meer langer samen eigenaar zijn van het onroerend goed.

Naar aanleiding van deze notariële akte wordt een recht geven, meer bepaald de zogenaamde deze zogenaamde verdeeltaks, ook wel de miserietaks genoemd.

Dit recht is verschuldigd op de overeengekomen waarde van het onroerend goed met als minimum de verkoopwaarde van het onroerend goed. (dus niet enkel op de helft die wordt overgedragen!)
Vanaf 1/1/2015 neemt de Vlaamse Belastingdienst de inning en invordering van de Vlaamse registratierechten over.

Hoe wordt deze berekend?

Sinds 1 januari 2015 is de verdeeltaks verlaagd naar het vroegere peil van 1% voor wat betreft onroerend goed gelegen in het Vlaams Gewest maar enkel voor de doelgroep die voordien kon maken van het abattement van 50.000 € vrijstelling van registratierechten, meer bepaald de gehuwden en wettelijke samenwoners.

Doch enkel voor wettelijke samenwoners die uit elkaar gaan en de verdeling tussen hen beiden regelen binnen een termijn van één jaar, die volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning conform artikel 1476, § 2 B.W., en op voorwaarde dat de personen op de dag van de beëindiging van de wettelijke samenwoning ten minste één jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samenwoonden.

Het abbatement zelf werd afgeschaft.

Voor feitelijke samenwoners blijft het hogere tarief van 2,5% van toepassing.

De verlaagde ‘miserietaks’ geldt op de ganse verdeling, ongeacht het aantal onroerende goederen en ongeacht de aard van de onroerende goederen. Het moet dus niet noodzakelijkerwijze gaan om de gezinswoning. Ook de verdeling of afstand van onverdeelde delen met betrekking tot het vruchtgebruik of de blote eigendom vallen onder de nieuwe regeling en geven recht op een verlaagde verdeeltaks. Ook gezamenlijke tweede verblijven enz. vallen onder de regeling.

Mensen die in een andere Europese lidstaat gescheiden zijn en toch samen in België onroerend goed te verdelen hebben zullen in bepaalde gevallen ook van de verlaagde ‘miserietaks’ kunnen genieten

Voorbeelden

Een gehuwd koppel heeft een gemeenschappelijke woning. Naar aanleiding van de echtscheiding wenst de man de helft van de vrouw over te nemen. Zij hebben twee kinderen waarvoor zij kinderbijslag ontvangen. De waarde van het onroerend goed bedraagt, volgens de beiden partijen, 425.000,00 euro.
Het registratierecht ( verdelingstaks of miserietaks) bedraagt sinds 01.01.2015:
425.000 euro x 1% ofwel 4.250,00 euro.

Hetzelfde geldt indien het koppel niet gehuwd was doch wettelijk samenwonend was.

Een feitelijk samenwonend koppel met twee kinderen ten laste. De vrouw neemt de woning over die gemeenschappelijke eigendom is.
De waarde van het onroerend goed bedraagt, volgens de beiden partijen, 425.000,00 euro.
Het registratierecht ( verdelingstaks of miserietaks) bedraagt sinds 01.01.2015:
(425.000 euro) x 2,5 % ofwel 9.375,00 euro.

Het berekenen van registratierechten is een complexe aangelegenheid. Voor grote vermogens zijn er vaak nog andere juridisch technische mogelijkheden om aan de taks te ontsnappen.
Indien u daarover vragen zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren op advocaten@verlaw.be

Sofie Longerstay