Het gemeenschappelijk aanrijdingsformulier

Wanneer je betrokken bent bij een aanrijding in het verkeer, zijn er twee mogelijkheden om de nodige vaststellingen te doen. Enerzijds kan je wachten tot de politie ter plaatse komt en zij een proces-verbaal (gedetailleerde beschrijving van het ongeval) van de aanrijding opstellen. Anderzijds kan je, samen met de andere betrokken persoon (of personen), een gemeenschappelijk aanrijdingsformulier (GAF) invullen.

Indien de aanrijding eenvoudig bleef en er geen gewonden zijn, is het inderdaad beter dat men een dergelijk formulier in onderling overleg invult. De bedoeling van het GAF bestaat er immers in eventuele bewijsproblemen en latere betwistingen over de aansprakelijkheid voor de aanrijding te voorkomen. Daarom is het ook zo belangrijk dat alle betrokken partijen uitdrukkelijk akkoord gaan met hetgeen op het aanrijdingsformulier wordt ingevuld en dat zij, ter bevestiging van dit onderlinge akkoord, beide hun handtekening plaatsen onderaan het formulier. Hoewel op een later tijdstip de aansprakelijkheid voor het ongeval nog kan worden betwist, is een correct ingevuld en ondertekend aanrijdingsformulier bindend tussen de partijen, wat betreft het gebeuren van het ongeval zelf en de feitelijke omstandigheden waarin de aanrijding zich heeft voorgedaan. Verklaringen die achteraf nog worden gedaan en die tegenstrijdig blijken te zijn met wat in het GAF werd opgetekend, zullen m.a.w. argwanend door de rechtbanken worden behandeld en eventueel zelfs geweerd worden uit de procedure.
Ook met betrekking tot de uiteindelijke bepaling van de aansprakelijkheid kan het belang van het GAF niet worden onderschat. Het GAF dat onmiddellijk na de feiten door beide bestuurders werd ingevuld en ondertekend, wordt door de rechtbanken immers als hoofduitgangspunt genomen bij de beoordeling van het ongeval en als vertrekpunt bij de bepaling van de aansprakelijkheid.

Een belangrijk aandachtspunt bij de concrete invulling van een GAF is de schets van de aanrijding. Daarbij dient extra aandacht te worden besteed aan de juiste schaal van de schets. Deze is immers van groot belang aangezien, indien deze schaal niet klopt, de juiste/exacte plaats op de rijbaan niet kan worden vastgesteld en de rechter zodoende niet meer kan uitmaken wie er nu precies in fout was. Volledigheid en nauwkeurigheid zijn m.a.w. een absolute must! Tot slot moeten ook de eventuele getuigen van de aanrijding vermeld worden in het GAF, dit uiteraard om leugenachtige verklaringen van derden zo veel mogelijk te vermijden.

We kunnen dus besluiten dat het GAF een cruciale rol speelt in de bepaling van de aansprakelijkheid voor het ongeval. Het GAF is zodoende een zeer nuttig instrument dat zowel kosten- als tijdsbesparend werkt en, indien mogelijk, bij elke aanrijding getrouw dient te worden ingevuld.