Strengere regels voor consumentenkrediet

Sinds 1 december 2010 zijn een aantal regels omtrent het verlenen van krediet aan consumenten veranderd en dit met het oog op een nog betere bescherming van de consument. De wet op het consumentenkrediet is van toepassing op kredietovereenkomsten gesloten tussen een consument die in België woont en een professionele kredietgever die in België actief is of zich (onder meer) op België richt.

Om de draagwijdte van dergelijke kredietovereenkomsten te verduidelijken, is het sinds 1 december 2010 verplicht om alle essentiële gegevens van de overeenkomst duidelijk te vermelden. Ze moeten onder meet het kredietbedrag, de debetrentevoet, het jaarlijks kostenpercentage, de duur van de Overeenkomst, hel totale door de consument te betalen bedrag en het bedrag van de afbetalingstermijnen op een heldere, beknopte en opvallende manier worden vermeld. Indien dit niet het geval is, base men steeds noot de rechter stappen. Deze kan de overeenkomst nietig verklaren of de verplichtingen van de consument verminderen tot de prijs bij contante betaling nl. tot het geleende bedrag.

De voornaamste veranderingen situeren zich echter bij de mogelijkheden om reclame te maken voor kredietovereenkomsten, Dergelijke reclame wordt namelijk serieus aan banden gelegd. Zo moet in elke reclame voor een kredietovereenkomst de boodschap ‘Let op, geld lenen kost ook geld” toegevoegd worden. Daarnaast is het sinds 1 december 2010 verboden om reclameboodschappen specifiek te richten op bepaalde categorieën van consumenten die gevoelig zijn voor misleidende reclame. De overtreding vals deze verboden kan bestraft worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en/of een geldboete van 26 tot 10.000 euro.

Bovendien heeft de consument steeds veertien dagen de tijd om zich te bedenken, zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Deze herroeping gebeurt via een aangetekende brief van de kredietgever. Daarna moet de consument het ter beschikking gestelde kapitaal onmiddellijk en ten laatste binnen dertig dagen terugstorten, net zoals de reeds ontstane rente. In geval het om een verkoop op afbetaling of een financieringshuur gast, moeten de ontvangen goederen onmiddellijk werden terugbezorgd aan de kredietgever, net zoals de verschuldigde rente. Indien de consument reeds betalingen had verricht, moeten die teruggestort worden.

Om een onoverkoombare schuldenberg te vermijden, is er tenslotte beslist tot de invoering van een nulstellingstermijn. Dit houdt in dat er sowieso een termijn moet werden vastgelegd in het contract, waarbinnen het totaal terug te betalen bedrag moet betaald worden. Op die manier worden de tellers regelmatig weer op nul gezet. De duur van deze termijn is afhankelijk van het verstrekte kredietbedrag en het aantal minimale betalingen.
Deze aanpassing van de wel op het consumentenkrediet aan de Europese regels leidt dus voornamelijk tot een hogere bescherming van de consument.