Wat doen als u een nalatenschap wil verwerpen of wil aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving?

Vaak wordt het kantoor gecontacteerd met de vraag wat te doen indien men een nalatenschap wil verwerpen of wil aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Graag brengen wij dan ook het volgende onder uw aandacht:

Erfgenamen hebben ingevolge art. 789 B.W. het recht en de mogelijkheid om gedurende een periode van dertig jaar de nalatenschap te verwerpen.

Sinds 29 mei 2014 kan u ook bij de notaris een verklaring van aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving afleggen evenals een nalatenschap verwerpen.

Een overledene laat een bepaald vermogen na. Dit vermogens bestaat zowel uit een actief (goederen, rekeningen, aandelen…) als een passief (schulden). Het actief en het passief vormen samen de nalatenschap van de overledene.
De erfgenaam heeft met betrekking tot de nalatenschap steeds drie mogelijkheden.

1. Hij kan de nalatenschap zuiver aanvaarden. Daarvoor dient niets te worden ondernomen. De zuivere aanvaarding kan dus stilzwijgend gebeuren. Het gevolg van de zuivere aanvaarding is dat het vermogen van de erfgenaam en het nalatenschap één geheel gaan vormen. Ze worden vermengd met elkaar.

2. Soms is het zeer duidelijk dat de nalatenschap zware schulden heeft. Indien de erfgenaam niet voor die schulden wil instaan, dient hij de nalatenschap te verwerpen. Hij krijgt dan niets, maar betaalt ook niets. Evenmin is hij successierechten verschuldigd. Het is evenwel van het grootste belang dat de verwerpende erfgenaam geen handelingen heeft gesteld (of zal stellen) die laten vermoeden dat hij de nalatenschap de facto heeft aanvaard. Zo mag hij bijvoorbeeld de nagelaten woning niet leegmaken, zich bepaalde goederen toe-eigenen. Hij mag enkel bewarende maatregelen stellen.

3. Ten slotte kan de erfgenaam ervoor kiezen om de nalatenschap te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. In dit geval is er geen sprake van een vermenging van de vermogens. Er wordt een inventaris (boedelbeschrijving) opgesteld waarin de goederen en de eventuele schulden worden opgelijst. Indien er schulden zijn, kunnen die in principe niet worden verhaald op het persoonlijk vermogen van de erfgenaam, enkel op de nalatenschap.

Zowel voor de verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, als voor de verklaring van verwerping van een nalatenschap hoeft een erfgenaam niet langer meer naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen te gaan (meestal is dit de griffie van de rechtbank waar de overledene zijn laatste woonplaats had voor zijn overlijden), hoewel deze mogelijkheid blijft bestaan. De erfgenaam kan dus gewoon naar een notaris van zijn keuze gaan.

Belangrijk is dat de erfgenaam nadien niet meer op zijn keuze kan terugkomen. Een nalatenschap aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving betekent dus dat hij nadien in principe niet meer mag kiezen om de nalatenschap te verwerpen of zuiver te aanvaarden. Het betekent wel dat hij bewust kiest om de vermogens gescheiden te houden, zodat hij zeker niets uit zijn eigen zak moet betalen. In het ergste geval krijgt hij niets.

Indien u vragen hebt over de afwikkeling van een nalatenschap of over de berekening der successierechten neem dan gerust contact op met ons kantoor op advocaten@verlaw.be

U kan ook bij het kantoor terecht voor een successieplanning op maat.

Sofie Longerstay